Obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego

Obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego dotyczy uczniów, którzy realizują podstawę programową kształcenia w zawodach z 2019 roku.

Uczeń (realizujący podstawę programową kształcenia w zawodach z 2019 r.) może ukończyć technikum, jeśli przystąpi do egzaminów zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Jeśli nie przystąpi do któregokolwiek z egzaminów – nie kończy szkoły. Uczeń powtarza wówczas ostatnią klasę szkoły.

Warunkiem ukończenia szkoły branżowej I stopnia również jest przystąpienie do egzaminu zawodowego lub czeladniczego. Jeśli uczeń nie przystąpi do egzaminu – nie ukończy szkoły. Nawet kiedy otrzyma bardzo wysokie oceny w klasyfikacji końcowej. Uczeń powtarza wówczas ostatnią klasę. Ważne jest, by uczeń przystąpił do egzaminu, bez względu na jego wynik.

Aby uczeń (realizujący podstawę programową kształcenia w zawodach z 2019 roku) technikum uzyskał promocję do klasy programowo wyższej – musi przystąpić do egzaminu zawodowego. Bez względu na to, czy uczeń egzamin zda czy nie – może uzyskać promocję do następnej klasy.

Jeśli egzamin składa się z części pisemnej i ustnej – warunek przystąpienia do egzaminu dotyczy obu części tego egzaminu. Przystąpienie tylko do egzaminu ustnego lub tylko do pisemnego – będzie przystąpieniem do jednej części, a nie do całego egzaminu.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2022 poz. 2230) – art. 44q ust. 1, art. 44z, art. 44zzzga.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991 ze zm.).

Źródło informacji

  • https://www.portaloswiatowy.pl/ocenianie-uczniow/obowiazkowy-egzamin-zawodowy-dla-kogo-i-na-jakich-warunkach-20689.html – plik PDF
  • https://www.portaloswiatowy.pl/ocenianie-uczniow/egzaminy-zawodowe-czy-sa-warunkiem-ukonczenia-szkoly-19824.html – plik PDF