Termin dodatkowy egzaminu zawodowego – 2023/2024

POSTĘPOWANIE PRZY DOPUSZCZANIU DO EGZAMINU W TERMINIE DODATKOWYM – procedury OKE strona 129 i 130

9A.1. TRYB POSTĘPOWANIA PRZY DOPUSZCZANIU DO EGZAMINU ZAWODOWEGO – FORMUŁA 2019 W TERMINIE DODATKOWYM
1. Wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym może złożyć:
− uczeń branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianym pracownikiem,
− uczeń będący młodocianym pracownikiem zatrudniony w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem,
− uczeń technikum oraz słuchacz branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej,
− uczeń branżowej szkoły I stopnia będący młodocianym pracownikiem zatrudniony w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym:
− nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego,
− przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej.

UWAGA! Wcześniejsze zakończenie egzaminu przez zdającego nie jest tożsame z przerwaniem egzaminu i nie uprawnia do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu w terminie dodatkowym (patrz Rozdział 8.5. Informacji).

DZIAŁANIA TERMIN
UPRAWNIONY ZDAJĄCY składa wniosek (Załącznik 33)* wraz z załącznikami** dokumentującymi przyczynę nieprzystąpienia lub przerwania egzaminu do dyrektora szkoły macierzystej nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym
DYREKTOR SZKOŁY przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz informuje dyrektora OKE o miejscu egzaminu zdającego, przy ewentualnej zgodzie na termin dodatkowy dla tego zdającego nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku
DYREKTOR OKE rozpatruje wniosek i przekazuje informacje o wyniku rozstrzygnięcia dyrektorowi szkoły w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania
DYREKTOR SZKOŁY planuje miejsce i termin egzaminu zdającemu oraz informuje go o miejscu i terminie egzaminu w terminie dodatkowym po uzyskaniu przez zdającego zgody na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym wstępnie – przed przekazaniem wniosku zdającego do OKE, następnie nie później niż następnego dnia po otrzymaniu informacji z OKE

Rozstrzygnięcie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (Załącznik 34) jest ostateczne.
* Dopuszcza się złożenie Załącznika 33 jako skan dokumentu
** Należy dołączyć oryginały dokumentów lub skany dokumentów lub kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem

9A.2. TRYB POSTĘPOWANIA PRZY WNIOSKOWANIU DO DYREKTORA OKE O ZWOLNIENIE UCZNIA/SŁUCHACZA Z PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO LUB JEGO CZĘŚCI
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły (Załącznik 35), może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części (Załącznik 36). Dyrektor szkoły składa wniosek do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z uczniem lub słuchaczem, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – z jego rodzicami.

 1. Szczególne przypadki zdrowotne to sytuacje, kiedy stan zdrowia ucznia lub słuchacza uniemożliwi im przystąpienie do egzaminu zawodowego lub jego części w terminie
  dodatkowym przeprowadzania egzaminu zawodowego lub jego części; stan zdrowia musi być potwierdzony dokumentacją medyczną/ zaświadczeniem lekarskim.
 2. Szczególnymi przypadkami losowymi są nagłe, nieprzewidziane zdarzenia lub wypadki uniemożliwiające uczniowi lub słuchaczowi uczestniczenie w egzaminie zawodowym lub jego części przeprowadzanych w terminie dodatkowym.
 3. Procedura zwolnienia z przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części ucznia i słuchacza przez dyrektora OKE:
  − uczeń lub słuchacz, a w przypadku ucznia lub słuchacza niepełnoletniego – jego rodzice (opiekunowie prawni) składają do dyrektora szkoły pisemną prośbę o zwolnienie ucznia/
  słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części przeprowadzanym w terminie dodatkowym. Do podania dołączają aktualną dokumentację
  aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia.
  − dyrektor szkoły wypełnia wniosek (Załącznik 35) o zwolnienie ucznia/ słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub części tego egzaminu w terminie
  dodatkowym. Wniosek należy wydrukować i przesłać do OKE wraz z załącznikami.
  − dyrektor szkoły przesyła do OKE następującą dokumentację:
  ▪ wniosek o zwolnienie
  ▪ opinię dyrektora na temat wpływu choroby ucznia/ słuchacza na funkcjonowanie w szkole oraz ograniczeniach wynikających ze stanu zdrowia uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu zawodowego lub jego części w terminie dodatkowym jego przeprowadzania
  ▪ potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentacji/zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia ucznia/ słuchacza,
  ▪ ewentualnie – inne dokumenty uzasadniające wniosek np. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia orzeczenia/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej itp.
  − dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek i udziela dyrektorowi szkoły pisemnej odpowiedzi (Załącznik 36)
  − kopię wniosku i załączników wysłanych do OKE, a także 1 egzemplarz rozstrzygnięcia dyrektora OKE (Załącznik 36) należy przechowywać w szkolnej dokumentacji egzaminacyjnej.
  − uczeń/ słuchacz ubiegający się o zwolnienie z przystąpienia do egzaminu lub jego części musi być zgłoszony w SIOEPKZ do egzaminu zawodowego przeprowadzanym w terminie głównym danej sesji.
  − po pozytywnej decyzji dyrektora OKE w sprawie zwolnienia nie należy usuwać ucznia/słuchacza z systemu SIOEPKZ.

USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY – termin dodatkowy oraz zwolnienie z egzaminu, promowanie, ukończenie szkoły

Art. 44o. (strona 60)

 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli:
  1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 6;
  2) w przypadku technikum – przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w danej klasie, z zastrzeżeniem ust. 8 i art. 44zzzga.
 5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe.
 6. Uczeń szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
 8. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia technikum, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który spełnił warunki określone w ust. 4 pkt 1, ale z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu zawodowego w terminie głównym i w terminie dodatkowym. Decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna.
 9. Uczeń, o którym mowa w ust. 8, przystępuje do egzaminu zawodowego w możliwie najbliższym terminie głównym przeprowadzania tego egzaminu.

Art. 44zzzga. (strona 123)

 1. Zdający, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 i 2, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
  1) nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego
  albo
  2) przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej
  – przystępuje do części pisemnej lub części praktycznej tego egzaminu w terminie dodatkowym na udokumentowany wniosek ucznia lub słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – jego rodziców.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń lub słuchacz uczęszcza, nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku.
 3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.
 4. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z uczniem lub słuchaczem, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – z jego rodzicami.