Polska Rama Kwalifikacji

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK) (ang. European Qualifications Framework) – przyjęta w Unii Europejskiej struktura poziomów kwalifikacji stanowiąca układ odniesienia krajowych ram kwalifikacji, umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach. Polska Rama Kwalifikacji – jedno z ważniejszych narzędzi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. PRK porządkuje kwalifikacje nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego oraz poza nimi. Ułatwia porównywanie ich ze … Dowiedz się więcej

Jak uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

FORMULARZ WNIOSKU O WYDANIE DYPLOMU ZAWODOWEGO Formularz wniosku o wydanie duplikatu dokumentu Informacja na podstawie danych serwisu internetowego OKE Poznań: Zasady wydawania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, uzyskiwanych w wyniku „nowych” egzaminów zawodowych, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Zgodnie z treścią ww. przepisu: Osoba, która posiada: 1) … Dowiedz się więcej