Termin dodatkowy egzaminu zawodowego

POSTĘPOWANIE PRZY DOPUSZCZANIU DO EGZAMINU W TERMINIE DODATKOWYM – PROCEDURY, strona 120 i 121

9A.1. Tryb postępowania przy dopuszczaniu do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym

1. Wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym może złożyć:
− uczeń branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianym pracownikiem,
− uczeń będący młodocianym pracownikiem zatrudniony w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem,
− uczeń technikum oraz słuchacz branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej,
− uczeń branżowej szkoły I stopnia będący młodocianym pracownikiem zatrudniony w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym:
− nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego,
− przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej.

UWAGA! Wcześniejsze zakończenie egzaminu przez zdającego nie jest tożsame z przerwaniem egzaminu i nie uprawnia do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu w terminie dodatkowym.

Działania Termin
Uprawniony zdający składa wniosek (Załącznik 33)* wraz z załącznikami** dokumentującymi przyczynę nieprzystąpienia lub przerwania egzaminu do dyrektora szkoły macierzystej nie później niż w dniu, w którym odbywa się część
pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym
Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz informuje dyrektora OKE o miejscu egzaminu zdającego, przy ewentualnej zgodzie na termin dodatkowy dla tego zdającego nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek i przekazuje informacje o wyniku rozstrzygnięcia dyrektorowi szkoły w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania
Dyrektor szkoły planuje miejsce i termin egzaminu zdającemu oraz informuje go o miejscu i terminie egzaminu w terminie dodatkowym
po uzyskaniu przez zdającego zgody na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym
wstępnie – przed przekazaniem wniosku zdającego do OKE, następnie nie później niż następnego dnia po otrzymaniu informacji z OKE

Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (Załącznik 34) jest ostateczne.

* Dopuszcza się złożenie Załącznika 33 jako skan dokumentu
** Należy dołączyć oryginały dokumentów lub skany dokumentów lub kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem

9A.2. Tryb postępowania przy wnioskowaniu do dyrektora OKE o zwolnienie ucznia z przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły (Załącznik 35), może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części (Załącznik 36). Dyrektor szkoły składa wniosek do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z uczniem lub słuchaczem, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – z jego rodzicami.

1. Szczególne przypadki zdrowotne to sytuacje, kiedy stan zdrowia ucznia lub słuchacza uniemożliwi im przystąpienie do egzaminu zawodowego lub jego części w terminie dodatkowym przeprowadzania egzaminu zawodowego lub jego części; stan zdrowia musi być potwierdzony dokumentacją medyczną/ zaświadczeniem lekarskim.
2. Szczególnymi przypadkami losowymi są nagłe, nieprzewidziane zdarzenia lub wypadki uniemożliwiające uczniowi lub słuchaczowi uczestniczenie w egzaminie zawodowym lub jego części przeprowadzanych w terminie dodatkowym.
3. Procedura zwolnienia z przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części ucznia i słuchacza przez dyrektora OKE:
− uczeń lub słuchacz, a w przypadku ucznia lub słuchacza niepełnoletniego – jego rodzice (opiekunowie prawni) składają do dyrektora szkoły pisemną prośbę o zwolnienie ucznia/ słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części przeprowadzanym w terminie dodatkowym. Do podania dołączają aktualną dokumentację aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia.
− dyrektor szkoły wypełnia wniosek (Załącznik 35) o zwolnienie ucznia/ słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub części tego egzaminu w terminie dodatkowym. Wniosek należy wydrukować i przesłać do OKE wraz z załącznikami.
− dyrektor szkoły przesyła do OKE następującą dokumentację:
▪ wniosek o zwolnienie
▪ opinię dyrektora na temat wpływu choroby ucznia/ słuchacza na funkcjonowanie w szkole oraz ograniczeniach wynikających ze stanu zdrowia uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu zawodowego lub jego części w terminie dodatkowym jego przeprowadzania
▪ potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentacji/ zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia ucznia/ słuchacza,
▪ ewentualnie – inne dokumenty uzasadniające wniosek np. potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia orzeczenia/ orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej itp.
− dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek i udziela dyrektorowi szkoły pisemnej odpowiedzi (Załącznik 36).
− kopię wniosku i załączników wysłanych do OKE, a także 1 egzemplarz rozstrzygnięcia dyrektora OKE (Załącznik 36) należy przechowywać w szkolnej dokumentacji egzaminacyjnej.
− uczeń/ słuchacz ubiegający się o zwolnienie z przystąpienia do egzaminu lub jego części musi być zgłoszony w SIOEPKZ do egzaminu zawodowego przeprowadzanym w terminie głównym danej sesji.
− po pozytywnej decyzji dyrektora OKE w sprawie zwolnienia nie należy usuwać ucznia/ słuchacza z systemu SIOEPKZ.


USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 16 września 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1915)

Art. 44o.

 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli:
  1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 6;
  2) w przypadku technikum – przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w danej klasie, z zastrzeżeniem ust. 8 i art. 44zzzga.
 5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe.
 6. Uczeń szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
 8. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia technikum, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który spełnił warunki określone w ust. 4 pkt 1, ale z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu zawodowego w terminie głównym i w terminie dodatkowym. Decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna.
 9. Uczeń, o którym mowa w ust. 8, przystępuje do egzaminu zawodowego w możliwie najbliższym terminie głównym przeprowadzania tego egzaminu.

Art. 44zzzga.

 1. Zdający, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 i 2, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
  1) nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego albo
  2) przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej
  – przystępuje do części pisemnej lub części praktycznej tego egzaminu w terminie dodatkowym na udokumentowany wniosek ucznia lub słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – jego rodziców.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń lub słuchacz uczęszcza, nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku.
 3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.
 4. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z uczniem lub słuchaczem, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – z jego rodzicami.